அணுக கூடிய இடங்கள்

Home / அணுக கூடிய இடங்கள்

 

Please find additional resources such as caregivers, medical suppliers, car modifiers, PMR doctors, occupational and physiotherapist etc, here.

Entries for அணுக கூடிய இடங்கள்

Displaying 1 - 1 of 1
இடம் வகை மற்றவை சிறப்பு விபரம்
பிரார்தனா திரையரங்கம் திரையரங்கம்   டிரைவ் இன்

நாம் செல்லும் மகிழுந்தில் இருந்தபடியோ, விருப்ப நாற்காலி கொண்டு சென்று அமர்ந்தோ உணவருந்திக்கொண்டே படம் பார்க்கலாம்.

இடம் வகை மற்றவை சிறப்பு விபரம்
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 1 of 1

If you know any resources that could be of use to a fellow spinal cord injured person, please add them here.

சிபா பற்றி

Spinal Injured Persons Association (SIPA) is a Tamilnadu based registered self-help group working towards the upliftment of persons with spinal cord injury. At SIPA, we strive to create a peer network that has access to information regarding self care, medical advice, financial independence, sport and much more.